बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
nepal
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन

नागरिक वडापत्र

सि.नं. सेवा सुविधाको किसिम सेवाग्राही/निकाय र व्यक्तिले पुर्याउनु पर्ने प्रकृया तथा प्रमाण शुल्क/दस्तुर लाग्ने समय जिम्मेवार वा संलग्न पदाधिकारी/कर्मचारी/सेवा केन्द्र
बाली (खाद्यान्न, तेलहन,दलहनका विभिन्न प्रविधि सम्वन्धि परामर्श सेवा सेवाग्राहीको माग अनुसार निःशुल्क परामर्शको प्रकृति अनुसार छलफलवाट टुंगिने भएमा तुरुन्त, फिल्डमा नै जानु पर्ने भएमा आपसी छलफलवाट समय निर्धारण गरिने छ । बाली विकास शाखा र सम्वन्धित सेवा केन्द्र
ताजा तरकारी फलफुल खेती, पुष्प खेती, आलु, मसला वाली प्रविधि सम्वन्धि परामर्श सेवा सेवाग्राहीको माग अनुसार निःशुल्क परामर्शको प्रकृति अनुसार छलफलवाट टुंगिने भएमा तुरुन्त, फिल्डमा नै जानु पर्ने भएमा आपसी छलफलवाट समय निर्धारण गरिने छ । वागवानी शाखा र सम्वन्धित सेवा केन्द्र
फलफुल तरकारीको नर्सरी दर्ता प्रकृया सम्वधि परामर्श सेवा सेवाग्राहीको माग अनुसार निःशुल्क परामर्शको प्रकृति अनुसार छलफलवाट टुंगिने भएमा तुरुन्त, फिल्डमा नै जानु पर्ने भएमा आपसी छलफलवाट समय निर्धारण गरिने छ । वागवानी शाखा र सम्वन्धित सेवा केन्द्र
बजार सम्वन्धि परामर्श सेवा जिल्लाको कृषिको वस्तुस्थिती वारे जानकारी, बजार मुल्य सम्वन्धि परामर्श सेवा सेवाग्राहीको माग अनुसार निःशुल्क परामर्शको प्रकृति अनुसार छलफलवाट टुंगिने भएमा तुरुन्त, फिल्डमा नै जानु पर्ने भएमा आपसी छलफलवाट समय निर्धारण गरिने छ । योजना शाखा र सम्वन्धित से.के.
माछा पालन/माछा पोखरी सम्वन्धि परामर्श सेवा र मत्स्य पोखरीको लागत स्टीमेट तयार गरीने सेवाग्राहीको माग अनुसार निःशुल्क परामर्शको प्रकृति अनुसार छलफलवाट टुंगिने भएमा तुरुन्त, फिल्डमा नै जानु पर्ने भएमा आपसी छलफलवाट समय निर्धारण गरिने छ । मत्स्य विकास शाखा र सम्वन्धित सेवा केन्द्र
बाली संरक्षण सम्वन्धि परामर्श सेवा सेवाग्राहीको माग अनुसार निःशुल्क परामर्शको प्रकृति अनुसार छलफलवाट टुंगिने भएमा तुरुन्त, फिल्डमा नै जानु पर्ने भएमा आपसी छलफलवाट समय निर्धारण गरिने छ । वाली संरक्षण शाखा र सम्वन्धित सेवा केन्द्र
रेशम, मौरी, च्याउ खेती सम्वन्धि परामर्श सेवा सेवाग्राहीको माग अनुसार निःशुल्क परामर्शको प्रकृति अनुसार छलफलवाट टुंगिने भएमा तुरुन्त, फिल्डमा नै जानु पर्ने भएमा आपसी छलफलवाट समय निर्धारण गरिने छ । वाली संरक्षण शाखा र सम्वन्धित सेवा केन्द्र
समूह परिचाल, तालिम सम्वन्धि समन्वय तथा परामर्श सेवा सेवाग्राहीको माग अनुसार निःशुल्क परामर्शको प्रकृति अनुसार छलफलवाट टुंगिने भएमा तुरुन्त, फिल्डमा नै जानु पर्ने भएमा आपसी छलफलवाट समय निर्धारण गरिने छ । कृषि प्रसार शाखा र सम्वन्धित सेवा केन्द्र
कृषक समूह दर्ता टाईप भएको ३ प्रति समूह विधान, समूहको निर्णय प्रतिलिपी उतार, सम्वन्धित से.के.को सिफारीस निःशुल्क प्रकृया पुगेमा तुरुन्तै कृषि प्रसार शाखा र सम्वन्धित सेवा केन्द्र
१० साना सिंचाई विशेष कार्यक्रम संचालन सेवा ग्राही कुनै सरकारी निकायमा दर्ता भएको कृषक समुहको प्रमाण, जलउपभोक्ता समितिको प्रमाण, सम्वन्धित गाविस.को सिफारीस, कार्यालयले निर्धारण गरेको फाराम अनुसार रितपूर्वक विवरण साना सिं रु १००।–

सहकारी सिं ३००।–

खेती स्किम १००।–

करिव ६ महिना ( प्रस्ताव आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन भए पछि) कृषि प्रसार शाखा, सम्वन्धित से.के.र योजना छनौट जिल्ला कृषि विकास समितिको निर्णयवाट हुने
११ सहकारीमा आधारित सा.सि.कार्यक्रम नागरिकताको प्रतिलिपी र निवेदन
(सहकारी संस्थाको हकमा निर्णय प्रतिलिपी)
रु.१०० ७ दिन कृषि प्रसार शाखा र रासायनिक मल निरिक्षक
१२ सहकारी खेती स्किम कार्यक्रम
रासायनिक मल कारोवार दर्ता
रासायनिक मल अनुगमन निरिक्षणर्यक्रम
नियमित अनुगमन गरिने र उजुरी परेमा थप अनुगमन गरिने निः शुल्क उजुरीको प्रकृति अनुसार समय निर्धारण गर्न सकिने रासायनिक मल निरिक्षक
१३ रासायनिक विषादीको गुणस्तर कायम तथा अनुगमन निरिक्षणर दर्ता नियमित अनुगमन गरिने र उजुरी परेमा थप अनुगमन गरिने निः शुल्क उजुरीको प्रकृति अनुसार समय निर्धारण गर्न सकिने बाली संरक्षण शाखा र विषादी निरिक्षक
१४ सिंचाई प्रयोजनका लागि विजुली मिटर जोड्ने सिफारिसरिक्षण सम्वन्धित गा.वि.स.को सिफारिस, निवेदन, विद्युतवाट लोड स्वीकृतको जनकारी, नागरिकता र लालपुर्जाको प्रतिलिपी र प्रतिवेदन फाराम निः शुल्क तुरुन्तै कृषि प्रशार शाखा
नोट:कार्यालयमा पेश गर्नु हुने सबै किसिमका निवेदनहरुमा रु.१० को टिकट टाँसी निवेदन दर्ता गर्नु पर्ने छ ।