बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
nepal
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
वार्षिक पुस्तिका आ.व.०७८/०७९
डाउनलोड
दुध संकलन बैक स्थापना कार्यन्वयन कार्यविधि २०८०
डाउनलोड
साईलेज प्रोत्सान तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९
डाउनलोड
यान्त्रिकरण कार्यविधि २०७५ यन्त्र उपकारणको लागि
डाउनलोड
वार्षिक पुस्तिका ०७६/०७७
डाउनलोड
दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि‚ 2075 (तेश्रो संसोधन)
डाउनलोड
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल
डाउनलोड
उत्ऩादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुिलयतपूर्जिण ऋण लगानी कार्यविधि २०७७
डाउनलोड
दुध संकलन केन्द्र, २०७७
डाउनलोड
जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रम ०७७
डाउनलोड
दुग्ध पदार्थ यान्त्रिकरण, २०७७
डाउनलोड
साझेदारीमा बाच्छी स्रोत केन्द्र, २०७७
डाउनलोड
कृषि-पशुपन्छी कार्यबिधी
डाउनलोड
वार्षिक पुस्तिका ०७५/७६
डाउनलोड
आवेदन फाराम अनुसूचीहरु
डाउनलोड